14. Juni 2020
 • Fron­leich­nams­pro­zes­si­on
  14. Juni 2020 9:0011:00
  Erk­heim

 • Eich­hölz­le­fest
  14. Juni 2020 11:0014:00
  Erk­heim

19. Juli 2020
 • Bach­kucha­fescht Lau­ben Früh­schop­pen
  19. Juli 2020 10:0014:00

4. Okto­ber 2020
 • Okto­ber­fest Böhen
  4. Okto­ber 2020 14:0017:00

12. Dezem­ber 2020
 • Jah­res­kon­zert
  12. Dezem­ber 2020 20:0022:30
  Fest­hal­le

Nächste Termine
14. Juni 2020
 • Fronleichnamsprozession
  14. Juni 2020  9:00 - 11:00
  Erkheim

 • Eichhölzlefest
  14. Juni 2020  11:00 - 14:00
  Erkheim

19. Juli 2020
 • Bachkuchafescht Lauben Frühschoppen
  19. Juli 2020  10:00 - 14:00