Musik­ka­pel­le Markt Erk­heim e.V.
Grün­land­weg 20
87746 Erk­heim
Tele­fon: +49 83 36 80 15 770

Email: info@mk-erkheim.de
Inter­net: www.mk-erkheim.de

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Vor­stand
Kor­bi­ni­an Kar­rer (Vor­sit­zen­der), Grün­land­weg 20, 87746 Erk­heim
Kari­na Rei­chert, Bir­ken­stra­ße 9, 87734 Ben­nin­gen
Jakob Kar­rer, Mühl­weg 14, 87746 Erk­heim

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß § 27 a Umsatz­steu­er­ge­setzt
DE 138 109 90273

Ver­eins­re­gis­ter
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Mem­min­gen
Regis­ter­num­mer: VR 231

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­cher gemäß § 55 Abs. 2 RStV
Kor­bi­ni­an Kar­rer, Grün­land­weg 20, 87746 Erk­heim

Haf­tungs­hin­weis
Trotz sorg­fäl­ti­ger inhalt­li­cher Kon­trol­le über­neh­men wir kei­ne Haf­tung für die Inhal­te exter­ner Links. Für den Inhalt der ver­link­ten Sei­ten sind aus­schließ­lich deren Betrei­ber ver­ant­wort­lich.

Nächste Termine
12. Oktober 2019
  • Festabend 100 Jahre TV Erkheim
    12. Oktober 2019  18:30 - 22:00

17. November 2019
  • Volkstrauertag
    17. November 2019  8:00 - 12:00

8. Dezember 2019
  • Ökum. Adventssingen
    8. Dezember 2019  19:00 - 20:30